ស្ងាត់ៗ ១ថ្ងៃមនុស្សឆ្លងកូវីដ១៩ ជិត ៥០០នាក់ សិង្ហបុរីក្លាយជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេ នៅអាស៊ាន

ពត៌មានអន្តរជាតិ
Spread the love

សិង្ហបុរី៖ តាមរយៈការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហាបុរីបានឲ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មីមានចំនួន ៤៤៧ ករណីទៀតក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង ដែលចំនួនសរុប មានចំនួន ៣.៦៩៩។

ប្រភពដដែលបានឲ្យបញ្ជាក់ថា តួលេខខាងលើ វាជាការលោតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនៃការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកោះនេះ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ចំនួនតួលេខចាស់នៃឆ្លងជំងឺនេះក្នុងមួយថ្ងៃ គឺមានត្រឹមតែ ៣៨៦ ករណីប៉ុណ្ណោះ៕

សិង្ហបុរី៖ តាមរយៈការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហាបុរីបានឲ្យដឹងថា ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មីមានចំនួន ៤៤៧ ករណីទៀតក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង ដែលចំនួនសរុប មានចំនួន ៣.៦៩៩។

ប្រភពដដែលបានឲ្យបញ្ជាក់ថា តួលេខខាងលើ វាជាការលោតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនៃការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកោះនេះ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ចំនួនតួលេខចាស់នៃឆ្លងជំងឺនេះក្នុងមួយថ្ងៃ គឺមានត្រឹមតែ ៣៨៦ ករណីប៉ុណ្ណោះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *