កុំបារម្ភ មន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ថា អ្នកទាំង៤០នាក់ ដែលប៉ះពាល់ ជនជាតិជប៉ុន ផ្ទុកកូរ៉ូណា មិនមានរោគសញ្ញា កូរ៉ូណា ឡើយ…

ពត៌មានជាតិ
Spread the love

បើយោងតាម នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹង ជំងឺឆ្លងបានឱ្យដឹងថា ក្រោយពីទទួលបាន​ ព័ត៌មានថា​ ជនជាតិជប៉ុន មានផ្ទុកមេរោគ ​Covid-19, ក្រុមមន្រ្តី សុខា ភិបាល ថ្នាក់ជាតិ​ ថ្នាក់ខេត្ត និងអាជ្ញាធរ ខេត្តសៀមរាប កំពុងធ្វើការលើករណី នេះដោយ តម្លាភាពបំផុត និងធ្វេីការ​ប្រកបដោយ ភាពត្រឹមត្រូវ បំផុតទៅតាម នីតិវិធីរបស់ អង្គការសុខភាព ពិភពលោក​ មជ្ឈណ្ឌល ប្រយុទ្ធនឹង ជំងឺឆ្លង សហរដ្ឋ អាមេរិក​ និងវិទ្យា ស្ថាន ប៉ាស្ទ័រ​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យេីងបាន រកឃេីញ អ្នកប៉ះ ពាល់ជាង​ ៤០នាក់​ ដែលតំរូវ ឱ្យគាត់ នៅដោយ ឡែកពី គេចំនួន​ ១៤ថ្ងៃ​ និងតាម ដាន សុខភាព​ បេីមានចេញ រោគសញ្ញា ត្រូវយកវត្ថុ វិភាគជាបន្ទាន់​ រហូត ពេលនេះពួក គាត់ពុំ ទាន់ មានរោគ សញ្ញានៅឡេីយទេ​ ។ រហូតដ ល់ម៉ោង​ ៤​ល្ងាច​ ថ្ងៃទី​ ៥​ មីនា​ ២០២០​ មិនទាន់ រកឃេីញ​ ករណីថ្ មីនៅឡេីយទេ​ ។ ពត៌មាន បន្ថែមសូមទាក់ ទងលេខ​ ១១៥។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋាន ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *