ក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូនកំពូលៗរបស់ចិន កំពុងចាប់ដៃគូគ្នាសហការបង្កើតកម្មវិធី ដូចជា PlayStore

(បរទេស)៖ ក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូនកំពូលៗរបស់ចិនគឺ Huawei, Xiaomi, Oppo, នRead More…