ក្រសួងការងារជូនដំណឹងពីការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនិយោជិចំនួន១១៧៨នាក់លើកទី៧១នៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ភ្នំពេញ:ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងRead More…