ស្ដេចតួក្ដៅសាច់ជប៉ុន ថតរឿងជាង ៧៥០០រឿង ធ្លាប់ប៉ះជាមួយតួស្រីជាង ៨ពាន់នាក់ មានទាំងនារីពេញវ័យ ដល់ អាយុ៧២ឆ្នាំ តែនារី១ប្រភេទនេះ គាត់មិនថតជាមួយដាច់ខាត…

Ken Shimizu ជា​តួ​អា-ស-អា-ភា-ស​ដ៏​ល្បី​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ជប៉ុន ហើយRead More…

អ្នកគ្រូក្រមុំទើបចូលបង្រៀនថ្ងៃដំបូង ជួបសិស្សកំពូលខិល…អ្នកគ្រួសួច្រើនច្រើន អាក្បាលខូចឆ្លើយ១ម៉ាត់ អ្នកគ្រូចង់គាំង…

(សំណើច) អ្នក គ្រូ ក្រមុំ ម្នាក់ ទើប តែ ចេញ បង្រៀន នៅ ឯ សាលRead More…